Bestuur

Het EuroHealthNet Partnership heeft twee bestuursorganen: de Algemene Raad, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties, en de Raad van Bestuur, die wordt gekozen door de Algemene Raad. Het wordt bemand door een team gevestigd in Brussel, België. Het EuroHealthNet Partnership bestaat uit leden, geassocieerde leden en waarnemers.

Over Ons >> Bestuur

Algemene Raad

De Algemene Raad is het hoogste bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het formuleren van EuroHealthNet-beleid. Het bestaat uit lidorganisaties. Elk jaar komen afgevaardigden van lidorganisaties van EuroHealthNet bij elkaar. Deze vergadering vindt afwisselend plaats in Brussel en in een van de vertegenwoordigde lidstaten. Elke delegatie heeft een besluitvormende rol in de activiteiten voor het komende jaar en spreekt de Raad van Bestuur en het EuroHealthNet Office aan.

 

Lees ons jaarverslag voor meer informatie over de activiteiten van het Algemeen Bestuur.

Lees ons jaarverslag

De Algemene Raad heeft de bevoegdheid om:

  • Het jaarverslag goed te keuren
  • De jaarrekening en de begroting goed te keuren.
  • Leden van de Raad van Bestuur te kiezen en te ontslaan.
  • Nieuwe leden en partners toe te laten.
  • Beoordelen en goedkeuren van het jaarlijkse werkprogramma en de begroting op advies van het Raad van Bestuur.
  • De lidmaatschapbijdrage goed te keuren
  • De statuten aan de passen en EuroHealthNet op te heffen

Raad van Bestuur

De Algemene Raad kiest de leden van het College van Bestuur. Bestuursleden hebben zittingsperioden van twee jaar, waarin ze jaarlijkse strategieën, werkplannen en budgetten ontwikkelen. Een externe beoordelaar informeert het College van Bestuur.

Leden van de Raad van Bestuur

Prof. dr. Martin Dietrich
President

Prof. Dr. Martin Dietrich is sinds 01 februari 2021 waarnemend directeur van het Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA.

In 2016 nam Dietrich de functie van adjunct-directeur van de BZgA over. In 2017 en 2018 was hij tevens hoofd van de BZgA-afdeling “Ondersteuning Gezondheidsbevordering en Preventie door de Wettelijke Zorgverzekeringsfondsen in Diverse Instellingen”. In 2018 nam Martin Dietrich ook de leiding over van de BZgA-eenheid "Overall Planning, Coördinatie en Controle, Centraal Project- en Kwaliteitsbeheer, Task Force", die hij oprichtte, en is sinds medio 2020 ook plaatsvervangend hoofd van de BZgA-eenheid voor communicatiemethoden en nieuwe media in gezondheidseducatie.

In 2010 kreeg Dietrich een W3-hoogleraarschap in Business Administration aangeboden, met een specialisatie in Health Services Management Research, aan de Universiteit van Saarland, waar hij in 2011 begon. Daar lag zijn thematische focus op innovatie en de ontwikkeling van gezondheidsdiensten. Na zijn overstap naar BZgA werd hij in 2017 benoemd tot honorair hoogleraar aan de Universiteit van Saarland. Als academicus heeft Dietrich met name gewerkt met methoden van kwantitatief en kwalitatief empirisch sociaal onderzoek naar gedrags- en sociaalwetenschappelijke benaderingen in het beheer van gezondheidsdiensten.

Dr. Sumina Azami

Vice President

Dr. Sumina Azami
Vice President

Sumina is beleidsleider en plaatsvervangend directeur in beleid en internationale gezondheid, WHO Collaborating Centre on Investment for Health & Well-being, bij Public Health Wales, en leidt drie teams (Policy; de Wales Health Impact Assessment Support Unit; en de Health and Duurzaamheidshub). Ze heeft een breed werkportfolio, waaronder Futures en Foresight; verbetering van de volksgezondheid door middel van beleid op verschillende gebieden, waaronder het aanpakken van slechte huisvesting, brandstofarmoede en handel; en het ondersteunen van de verankering van het principe van duurzame ontwikkeling als onderdeel van de Wet welzijn van toekomstige generaties (Wales).

Sumina is sinds 2005 werkzaam in de volksgezondheid, op lokaal, regionaal en nationaal niveau en over de domeinen van de volksgezondheid heen. Dit omvatte het uitvoeren van projecten over een breed scala aan onderwerpen, zoals geestelijke gezondheid, de gezondheid van gevangenissen, het aanpakken van obesitas en het verbeteren van de vaccinatiegraad, en het werken met partners uit verschillende sectoren, waaronder de lokale overheid en de derde sector.

Voordat ze in de volksgezondheid werkte, volgde Sumina een opleiding interne geneeskunde. Ze bleef geïnteresseerd in voorlichting en supervisie op het gebied van volksgezondheid, waaronder het geven van onderwijs aan medische en postdoctorale studenten, het begeleiden van stagiairs in de volksgezondheid en het begeleiden van studenten die onderzoeksprojecten op het gebied van volksgezondheid uitvoeren aan de Cardiff University en de Universiteit Maastricht.

Pia Sundell

Vice President

Pia Sundell
Vice President

Pia Sundell is een expert op het gebied van kinderrechten en kinderwelzijn en heeft de afgelopen twintig jaar in de kinderwelzijn gewerkt. Ze is de uitvoerend directeur van de Finse Vereniging voor Kinderwelzijn, die deze functie sinds 2008 bekleedt.

Als lid van de Raad van Bestuur stelt Pia dat investeringen in welzijn en gezondheid gezamenlijke langetermijnbeslissingen zijn. Daarnaast moeten NGO's een sterke rol spelen bij de uitvoering ervan. Als bestuurslid voor SOSTE Finse Federatie voor Sociale Zaken en Gezondheid, promoot Pia het doel om de impact van sociale en zorgorganisaties in de samenleving te vergroten om een ​​situatie te bereiken waarin de implementatie van de randvoorwaarden voor een goed leven wordt gerealiseerd voor allemaal.

Pia kijkt ernaar uit om samen te werken met een Europees netwerk om vragen over sociale zaken en gezondheid te promoten. Als actief lid van een Noords netwerk dat zich inzet voor kinderwelzijn en kinderrechten, vindt Pia dat een netwerk als EuroHealthNet het platform biedt om zowel bij te dragen als van te leren.

Ze is gemotiveerd om internationale impact te creëren als lid van de Raad van Bestuur en gelooft sterk in netwerken om verandering te bevorderen voor een beter sociaal welzijn en gezondheidsgelijkheid in Europa.

Giovanni Gorgoni

Penningmeester

Giovanni Gorgoni
Penningmeester

Giovanni Gorgoni, is een econoom met diploma's in bedrijfseconomie, zorgmanagement en facilitair management.

Sinds december 2016 is hij Chief Executive Officer van AReSS (Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale Puglia), de overheidsinstantie van Apulië voor strategische planning op het gebied van gezondheids- en sociaal beleid en voor verkenning van zorgprocessen en -technologie. In deze rol heeft hij vier klinische netwerken ontworpen en ontwikkeld (kanker, beroerte, hart en trauma), drie op waarde gebaseerde laboratoria geïmplementeerd voor het Apulische gezondheidssysteem (slanke gezondheidszorg, op activiteiten gebaseerde financiering, geïntegreerde klinische trajecten) en het regionale project gestart voor chronische zorg (Zorg Puglia 3.0).

Van oktober 2015 tot november 2016 was hij hoofd van de afdeling gezondheidsbevordering, maatschappelijk welzijn en sport voor iedereen - regio Apulië. Van januari 2015 tot oktober 2015 was hij CEO van Lecce Local Health Authority in Apulië. Van juli 2011 tot december 2014 was hij CEO van BAT Local Health Authority in Apulië.

Momenteel is hij lid van de Raad van Bestuur van het Italiaanse programma voor chronische ziekten en professor in Public Management aan de Bari LUM University. Vanaf februari 2018 staat hij in het landelijke register van in aanmerking komende CEO's in de gezondheidszorg.

Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Ere-adviseur

Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš is arts en specialist in de volksgezondheid. Ze heeft ook een doctoraat in de sociale wetenschappen. Haar interessegebieden en expertises zijn voeding, lichaamsbeweging en de laatste jaren veroudering en kwetsbaarheid. Van 2003 tot 2010 was ze hoofd van het centrum voor gezondheidsbevordering van het NIPH Slovenië. Tegenwoordig is ze vooral betrokken bij de ontwikkeling van beleid en programma's en bij onderzoeksprojecten. Haar belangrijkste academische interesse ligt bij openbaar beleid; ze is universitair docent aan de Faculteit der Gezondheidswetenschappen, waar ze theorie over gezondheidsbevordering en gezondheid in alle polissen doceert.

Naast de strategische beleidsontwikkeling op het gebied van voeding en lichaamsbeweging, nam Mojca deel aan de beoordeling van de gezondheidseffecten van het landbouw- en voedingsbeleid in Slovenië, met speciale nadruk op het beoordelen van het effect van de toetreding van Slovenië tot de EU en gezondheidsgelijkheid. Ze coördineerde de evaluatie van het Sloveense voedingsbeleid in 2010 en de werkgroep voor de voorbereiding van de nationale strategie voor voeding en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging voor 2015-25. In de periode 2014 – 2016 coördineerde zij de achtergrondactiviteiten en de betrokkenheid van belanghebbenden bij het voorbereidingsproces van de Sloveense strategie voor actief en gezond ouder worden.

Ze is sinds 2000 de nationale tegenhanger van de WHO voor voeding. Ze was lid van de redactiegroep van het WHO Obesity Charter in 2006 en van de redactiegroepen voor de voorbereiding van de 'WHO Steps to Health – A European Framework to promotion Physical Activiteit voor Gezondheid 2007' document. Ze is sinds 2008 actief betrokken bij het werk van de WHO-actienetwerken inzake voeding en ongelijkheden. Op EU-niveau neemt ze deel aan het werk van de HLG over voeding en lichaamsbeweging en werd ze genomineerd als nationale vertegenwoordiger in de stuurgroep voor de Evaluatie van het EU-platform voor voeding, lichaamsbeweging en obesitas in 2009/10, en als lid van de stuurgroep voor de evaluatie van het EU-witboek over voeding 2007-13.

Raffaella Bucciardini

Sinds 1992 werkt Raffaella als onderzoeker bij Istituto Superiore di Sanità – ISS (het Italiaanse Nationale Instituut voor Gezondheid) en sinds 2019 is ze directeur van de Unit Health Equity ISS – HEISS.

Ze was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van operationele onderzoeksinitiatieven om de kwaliteit van zorg voor mensen met hiv-infectie in Afrikaanse landen te verbeteren en voor het uitvoeren van projecten om gezondheidsverschillen op nationaal en Europees niveau aan te pakken. Sinds 2018 is zij de projectcoördinator van de Joint Action Health Equity Europe (JAHEE) gefinancierd door CHAFEA (3e EU-gezondheidsprogramma) en van een nationaal project over gezondheidsgelijkheid binnen het nationale preventieplan (A op gezondheidsgelijkheid gericht nationaal preventieplan (NPP) 2020-2025: Putting Health Equity Audit (HEA) in de praktijk: van het nationale preventieplan (NPP) tot elk regionaal preventieplan RPP), gefinancierd door het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid.

Sinds 2020 is ze lid van de wetenschappelijke werkgroep van het Italian Health Equity Status Report (IHESR), gecoördineerd door het regionale kantoor van de WHO voor Europa en de coördinator van de werkgroep over SDG3 (zorg voor een gezond leven en bevordert welzijn voor iedereen van alle leeftijden) ) voor ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Prof Plamen Dimitrov

Professor Plamen Dimitrov is de Directeur van het Bulgaarse Nationale Centrum voor Volksgezondheid en Analyses. Dr. Dimitrov studeerde af in de geneeskunde in 1988. Hij heeft een MS-graad in epidemiologie (2001), een doctoraat in sociale geneeskunde en gezondheidsbeheer (2004) en een master in volksgezondheid (2011). Zijn professionele interesses liggen op het gebied van volksgezondheid, chronische niet-overdraagbare ziekten, gezondheidsbevordering en ziektepreventie, sociale determinanten van gezondheid, epidemiologie en biostatistiek. Hij was voorzitter en lid van werkgroepen die zich bezighielden met de ontwikkeling van de Bulgaarse nationale programma's, strategieën en rapporten met betrekking tot gezondheid, bv. voorzitter van de werkgroep van het MoH voor de voorbereiding van het nationale programma voor de preventie van niet-overdraagbare ziekten (momenteel nationaal coördinator van het programma); voorzitter en lid van de werkgroep van het ministerie van Volksgezondheid voor de voorbereiding van het rapport over de gezondheid van de burgers en de uitvoering van de nationale gezondheidsstrategie. Hij was adviseur van de WHO op het gebied van niet-overdraagbare ziekten en is momenteel het nationale aanspreekpunt van de WHO voor niet-overdraagbare ziekten en voor rechtvaardigheid, sociale determinanten, gendergelijkheid en mensenrechten. Hij is ook de projectdirecteur in het land voor projecten binnen het volksgezondheidsprogramma van de EU. Hij is een International Affiliated Faculty aan het Institute for Global Health, Michigan State University, VS, en professor aan de South-West University, Bulgarije.

Lorna Renwick

Lorna is een professional in de volksgezondheid met een specialiteit in gezondheidsverbetering en ongelijkheden, met ervaring in het werken op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Haar huidige rol is gericht op samenwerking en leiderschap om het Schotse gezondheids- en sociale zorgsysteem te beïnvloeden, hoe het gezondheidsverschillen aanpakt en de gezondheidsresultaten voor iedereen verbetert. Lorna is zowel een ervaren leider als programmamanager en is een groot voorstander van het bevorderen van gelijkheid in beleid en praktijk. Lorna adviseert en ondersteunt beleidscollega's van de Schotse regering, en leidt een klein team met onder meer: ​​het in kaart brengen van ongelijkheden in nationale kaders voor inspectie en inkoop, coördinatie van het nationale NHS Scotland Improvement Plan for British Sign Language, leiderschap en levering van de nationaal Health Promoting Health Service-programma – gericht op het op één lijn brengen van interventies voor gezondheidsverbetering en gelijkheid binnen acute en gemeenschapsziekenhuizen, en het testen van gelijkheidsindicatoren voor gezondheid en sociale zorg in Schotland.

Lorna is sinds 1995 werkzaam op het gebied van gezondheidsverbetering en volksgezondheid, in de NHS-, vrijwilligers- en internationale sectoren. Ze heeft ervaring in een breed scala van omgevingen en specialiteiten, waaronder onderzoek op het gebied van volksgezondheid en beoordeling van de behoeften van de gemeenschap, verslavingen, seksuele gezondheid, gezondheid van moeders en kinderen, screening en immunisatie, tabak en ongelijkheden. Haar professionele interesses omvatten kwaliteitsverbetering, ongelijkheidsgevoelige strategie en praktijk en het verbeteren van resultaten voor kwetsbare groepen binnen reguliere diensten.

Daniela Kallayová

Daniela Kallayova is professioneel gekwalificeerd in volksgezondheid en volksgezondheidsonderzoek met een focus op epidemiologie, gezondheidsongelijkheden en gezondheidsbevordering. Momenteel werkt ze bij het ministerie van Volksgezondheid van de Slowaakse Republiek als senior functionaris die verantwoordelijk is voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, met een focus op kankerbestrijding en de gezondheid van kwetsbare groepen. Ze is lid van de Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and the Management of Non-Communicable Diseases en lid van de EU4Health Steering Group binnen de Europese Commissie. Haar eerdere professionele ervaringen omvatten onder meer een functie van vice-decaan voor internationale zaken (2008-2011) en hoofd van de afdeling volksgezondheid (2010-2011) binnen de faculteit gezondheidszorg en maatschappelijk werk, Trnava University, Slowakije.

Petra Plunjer

Petra Plunger werkt als senior gezondheidsexpert en gezondheidsbevorderaar in het competentiecentrum voor toekomstige gezondheidsbevordering / Oostenrijks gezondheidsbevorderingsfonds van het Oostenrijkse nationale volksgezondheidsinstituut. Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van intersectorale benaderingen, concepten en implementatiestrategieën voor gezond ouder worden en zorgzame gemeenschappen, en op capaciteitsopbouw en kennismanagement op het gebied van gezondheidsbevordering, waarbij ze expertise uit praktijk, beleid, training en onderzoek op nationaal en internationaal niveau met elkaar verbindt.

Voordat ze in april 2022 bij het Competentiecentrum kwam, werkte ze als onderzoeker in inter- en transdisciplinair onderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering en palliatieve zorg, met de nadruk op ouder worden, leven met dementie, gemeenschapsgerichte gezondheidsbevordering en organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring in gezondheidspromotie en een specifieke interesse in gezondheidsgelijkheid, in participatieve benaderingen om kwetsbare bevolkingsgroepen te betrekken en in gezondheidspromotie-ethiek.

Bij de Oostenrijkse Volksgezondheidsvereniging is ze mede-gastheer van een competentiegroep voor participatieve benaderingen, is ze lid van de International Collaboration for Participatory Health Research en recensent voor wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast doceert ze over het thema gezondheidsbevordering en begeleidt ze masterproeven. Haar basisopleiding is farmacie, ze heeft een MPH-diploma van de Johns Hopkins University en een doctoraat in palliatieve zorg en organisatie-ethiek.

Lees meer over het EuroHealthNet team en lidmaatschap

Voormalige presidenten

Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Voorzitter van 2018 tot 2022

portret van Mojca Gabrijelcic
Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Voorzitter van 2018 tot 2022

Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš is arts en specialist in de volksgezondheid. Ze heeft ook een doctoraat in de sociale wetenschappen. Haar interessegebieden en expertises zijn voeding, lichaamsbeweging en de laatste jaren veroudering en kwetsbaarheid. Van 2003 tot 2010 was ze hoofd van het centrum voor gezondheidsbevordering van het NIPH Slovenië. Tegenwoordig is ze vooral betrokken bij de ontwikkeling van beleid en programma's en bij onderzoeksprojecten. Haar belangrijkste academische interesse ligt bij openbaar beleid; ze is universitair docent aan de Faculteit der Gezondheidswetenschappen, waar ze theorie over gezondheidsbevordering en gezondheid in alle polissen doceert.

Naast de strategische beleidsontwikkeling op het gebied van voeding en lichaamsbeweging, nam Mojca deel aan de beoordeling van de gezondheidseffecten van het landbouw- en voedingsbeleid in Slovenië, met speciale nadruk op het beoordelen van het effect van de toetreding van Slovenië tot de EU en gezondheidsgelijkheid. Ze coördineerde de evaluatie van het Sloveense voedingsbeleid in 2010 en de werkgroep voor de voorbereiding van de nationale strategie voor voeding en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging voor 2015-25. In de periode 2014 – 2016 coördineerde zij de achtergrondactiviteiten en de betrokkenheid van belanghebbenden bij het voorbereidingsproces van de Sloveense strategie voor actief en gezond ouder worden.

Ze is sinds 2000 de nationale tegenhanger van de WHO voor voeding. Ze was lid van de redactiegroep van het WHO Obesity Charter in 2006 en van de redactiegroepen voor de voorbereiding van de 'WHO Steps to Health – A European Framework to promotion Physical Activiteit voor Gezondheid 2007' document. Ze is sinds 2008 actief betrokken bij het werk van de WHO-actienetwerken inzake voeding en ongelijkheden. Op EU-niveau neemt ze deel aan het werk van de HLG over voeding en lichaamsbeweging en werd ze genomineerd als nationale vertegenwoordiger in de stuurgroep voor de Evaluatie van het EU-platform voor voeding, lichaamsbeweging en obesitas in 2009/10, en als lid van de stuurgroep voor de evaluatie van het EU-witboek over voeding 2007-13.

Bosse Pettersson

President vanaf de oprichting van EuroHealthNet tot 2007

foto van Bosse Pettersson
Bosse Pettersson
President vanaf de oprichting van EuroHealthNet tot 2007

Bosse Pettersson was voorzitter van EuroHealthNet vanaf de oprichting in 2003 tot 2007, en was vervolgens vicevoorzitter tot 2017. Hij was ook senior beleidsadviseur volksgezondheid bij de Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn, Zweden.

In 1992 trad hij toe tot het Zweedse Nationale Instituut voor Volksgezondheid (SNIPH) en vertrok als adjunct-directeur-generaal in 2007 toen hij parttime senior adviseur op afstand werd. Sinds 1988 is hij senior gastdocent volksgezondheid en gezondheidsbevordering aan het Karolinska Instituut en andere Zweedse universiteiten.

Bosse werkte niet alleen met nationale commissies, maar ook met IUHPE-Europe, de WHO en Scandinavische samenwerkingsverbanden en ontwikkelingshulp. Hij is ook actief betrokken geweest bij alle wereldwijde WHO-conferenties over gezondheidsbevordering van Ottawa 1986 tot Nairobi 2009.

Maggie Davies

Voorzitter van 2007 tot 2010

portret van Maggie Davies
Maggie Davies
Voorzitter van 2007 tot 2010

Maggie Davies werkt al meer dan 25 jaar in de gezondheidszorg en heeft uitgebreide ervaring met het beheren en verstrekken van technische assistentie- en adviesprogramma's aan landen over de hele wereld. Maggie was van 2007 tot 2010 voorzitter van EuroHealthNet en tevens bestuurslid van de HIV Voluntary Organization, de Terrence Higgins Trust en van Rape Crisis.

David Pattison

Voorzitter van 2010 tot 2014

portret van David Pattison
David Pattison
Voorzitter van 2010 tot 2014

David Hargitt kwam in februari 2015 bij EuroHealthNet. Hij biedt administratieve ondersteuning aan het team en de directeuren. Hij organiseert de vergaderingen van de Algemene Raad en de Raad van Bestuur van EuroHealthNet, studiebezoeken, workshops en webinars. Hij is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met potentiële en bestaande leden, partners en waarnemers van het EuroHealthNet Network. Verder ondersteunt hij het team bij het opstellen van projectbegrotingen en het toepassen van financiële regels en rapportagevereisten voor door de EC gefinancierde projecten. 

 Voordat hij bij EuroHealthNet kwam werken, werkte David als Project Officer bij het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) van de Université catholique de Louvain. Hij heeft een BA in Biologie van Hartwick College in Oneonta, New York, een M.Sc. in Menselijke Ecologie van de Vrije Universiteit Brussel en een DES in Cartografie en Remote Sensing van de Université Libre de Bruxelles. 

Nicoline Tamsma

Voorzitter van 2014 tot 2018

portret van Nicoline Tamsma
Nicoline Tamsma
Voorzitter van 2014 tot 2018

Nicoline Tamsma was van 2014 tot 2018 voorzitter van EuroHealthNet. Ze begon haar carrière als specialist gezondheidsbevordering in Rotterdam en werkte aan hiv/aids-preventie op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Ze werkte aan internationale zaken, als coördinator Europees gezondheidsbeleid bij het Nuffield Institute for Health en faciliteerde de dialoog met niet-gouvernementele belanghebbenden namens het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Haar langdurige betrokkenheid bij de Europese gezondheidsgemeenschap omvatte een rol in het bestuur van de European Health Management Association (EHMA) en als voorzitter van hun EU-adviescomité, en als lid van het adviescomité van het European Health Forum Gastein.

Voormalige bestuurders

Clive Naald

Regisseur 2003-2013

portret van Clive Needle
Clive Naald
Regisseur 2003-2013

Clive trad toe tot het voorlopernetwerk van EuroHealthNet, het EU-netwerk van gezondheidsbevorderingsagentschappen (ENHPA), als strategisch directeur van 2000 tot 2002. Vanaf 2003 was hij gedurende het eerste decennium directeur van EuroHealthNet en leidde hij ontwikkelings- en beleidsinitiatieven. Clive vertegenwoordigde het netwerk op tal van nationale en internationale evenementen en processen, waaronder evenementen van het EU-voorzitterschap en de Commissie in EU-instellingen en vele landen. In 2014 werd hij beleidsdirecteur van EuroHealthNet en vervolgens senior beleidsadviseur, waar hij tot 2021 bijdroeg aan analytisch, redactioneel en belangenbehartigingswerk.

Voorafgaand aan zijn werk bij EuroHealthNet was Clive een gekozen lid van het Europees Parlement 1994-99. Hij specialiseerde zich in gezondheids-, milieu- en mondiale ontwikkelingskwesties, waaronder parlementaire rapporten en besluiten over de volksgezondheid in de EU en mondiale economische samenwerking. Clive werkte eerder in bedrijfsmanagement, vrijwilligersorganisaties en aan politieke campagnes. Clive woont in Engeland met zijn vrouw Eileen en familie.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid in Europa
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Meteen naar de inhoud