Missie en visie

EuroHealthNet is een partnerschap zonder winstoogmerk. Het omvat organisaties, instituten en autoriteiten die werken aan volksgezondheid, ziektepreventie, het bevorderen van gezondheid en welzijn en het verminderen van ongelijkheden.

Over Ons >> Missie en visie

Missie

De missie van EuroHealthNet is om te helpen bouwen aan een duurzaam, eerlijk en inclusief Europa door middel van gezondere gemeenschappen en om gezondheidsverschillen binnen en tussen Europese staten aan te pakken.

Visie

De visie van EuroHealthNet is van een samenleving waarin alle burgers hun fundamentele recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheid genieten, zonder onderscheid van ras, religie, geslacht of economische of sociale toestand.

Om dit te bereiken is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gezondheidszorgstelsels, maar van alle overheidssectoren en actoren die bijdragen aan het waarborgen van de voorwaarden voor een goede gezondheid, voor de hele bevolking. Daarom stimuleert en ondersteunt EuroHealthNet de implementatie van geïntegreerde benaderingen die de sociale, ecologische, economische en commerciële determinanten van gezondheid aanpakken. We zijn actief op alle niveaus en over het hele politieke spectrum op relevante gezondheids-, sociale en werkgelegenheidsgebieden om consistente, coherente en effectieve actie te garanderen om de gezondheid voor iedereen te behouden en te verbeteren.

EuroHealthNet bouwt haar werk voort op een brede hoeveelheid bewijs dat aantoont dat gezondheidsverschillen alle mensen treffen, en dat 'gelijkwaardigere samenlevingen het beter doen', op een zeer breed scala aan indicatoren. Wij zijn van mening dat geïntegreerde beleidsdoelstellingen die zijn afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN de beste manier zijn om een ​​betere gezondheid, welzijn en rechtvaardigheid te bereiken. Bovendien is onze visie er een waarin de volksgezondheid een sleutelrol speelt bij de matiging van en aanpassing aan de klimaatcrisis.

De term 'gezondheid' verwijst naar zowel fysieke als mentale gezondheid, die met elkaar verbonden zijn. EuroHealthNet handhaaft de waarden van gelijkheid, rechtvaardigheid, gemeenschapsbetrokkenheid en empowerment, die de kern vormen van gezondheidsbevordering.

Wij werken voor:

 • Gezondheidssystemen en samenlevingen die afstand nemen van nauwe, curatieve opvattingen over gezondheid en meer nadruk leggen op gezondheidsbevordering, gezondheidsgelijkheid en het bereiken van een 'economie van welzijn'.
 • Gezondheidsstelsels en overheden die erkennen dat levensstijlgerelateerde risicofactoren voor een slechte gezondheid sterk verband houden met de omstandigheden waarin mensen leren, leven, werken, spelen en ouder worden - de sociale determinanten van gezondheid.
 • Gemeenschappen die effectief gebruik maken van gezondheidsbevordering en die investeren in zowel up- als downstream-benaderingen om de sociale determinanten van gezondheid aan te pakken, ongelijkheden te verminderen en duurzaamheid te bevorderen.
Ons partnerschap van volksgezondheidsinstituten, autoriteiten en onderzoekscentra vormt de kern van EuroHealthNet. Ze zien de waarde in van samenwerking op Europees niveau, van het bundelen van krachten voor gelijkheid in de gezondheidszorg, van impact hebben op en het bevorderen van EU-instrumenten zoals de Europese pijler van sociale rechten. Het recht op hoogwaardige gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en ziektepreventie is van cruciaal belang om Europa en zijn volkeren te laten gedijen. We zijn dankbaar voor de steun van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie dat onze samenwerking en uitwisseling van goede praktijken op het gebied van sociale determinanten van gezondheid faciliteert. Ons memorandum van overeenstemming met de WHO Europa biedt ons aanvullende instrumenten om onze missie en visie uit te voeren en zo bij te dragen aan een economie van welzijn en gezondheid voor iedereen.
Caroline Costongs
Directeur van EuroHealthNet

Aanpak

Dicht bij de Europese wijk van Brussel, EuroHealthNet brengt partners samen die actief zijn op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dit partnerschapsmodel versterkt de stem van en benaderingen van gezondheidsbevordering en ziektepreventie in de EU. Het stimuleert ook actie op alle overheidsniveaus.

Het bureau monitort, beïnvloedt, analyseert en verklaart EU-beleid en -actie met betrekking tot gezondheidsongelijkheden en -determinanten. De expertise en ervaring van de partners worden versterkt en gedeeld. Dit helpt veranderingen op Europees, nationaal en subnationaal niveau te beïnvloeden.

EuroHealthNet speelt ook een belangrijke rol in: het faciliteren van informatie-uitwisseling tussen partners door middel van landenuitwisselingsbezoeken, acties voor capaciteitsopbouw en werkgroepen. Dit helpt bij het genereren van capaciteit en kennis, zodat partners kunnen voortbouwen op het beste dat Europa te bieden heeft op het gebied van volksgezondheid en gezondheidsbevordering.

Ontdek wie onze leden zijn en wat ze over ons zeggen

ONTMOET ONZE LEDEN

Structuur

EuroHealthNet-activiteiten vinden plaats over drie platforms voor beleid, praktijk en onderzoek.
Daarnaast verenigt en bouwt een kernteam verbindingen tussen de platforms.

EuroHealthNet-leden zijn volksgezondheidsorganisaties, instituten en autoriteiten die deel uitmaken van de EuroHealthNet General Council. Hun vertegenwoordigers kiezen de raad van bestuur van EuroHealthNet die de organisatie bestuurt.

Waarom EuroHealthNet zich richt op gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen zijn de systematische verschillen in gezondheid tussen sociale groepen die vermijdbaar en oneerlijk zijn. Hoe hoger iemands sociaaleconomische status, hoe gezonder hij waarschijnlijk zal zijn. Dit is het geval in alle regio's van Europa.

We zien gezondheidsverschillen tussen mensen in verschillende inkomens-, vermogens- en opleidingsgroepen. We zien ze bijvoorbeeld ook bij mensen van verschillende geslachten, ras en etniciteit, beroepen en woongebieden. Evenzo zijn er ook ongelijkheden tussen landen en regio's in Europa. Door het veranderende klimaat, trends in digitalisering en migratie kunnen deze ongelijkheden verder toenemen.

 

De economische last

Gezondheidsverschillen is oneerlijk voor individuen. Ze zijn ook kostbaar voor onze samenlevingen en economieën en leggen een zware last op de gezondheids- en sociale stelsels. Ongelijkheid in gezondheid houdt ook verband met een grotere behoefte aan gezondheidszorg en sociale zorg. Bovendien zijn degenen met een minder dan optimale gezondheid vaak minder productief en minder in staat om bij te dragen aan de overheidsinkomsten en economische groei. gezondheidsverschillen leidt ook tot stress, angst en onzekerheid, wat bijdraagt ​​aan instabiele samenlevingen.

Het feit dat Europese landen worden geconfronteerd met veel complexe problemen in verband met gezondheidsverschillen, was al bekend vóór de COVID-19-pandemie. De crisis voegde nieuwe urgentie toe en gaf meer voorbeelden van hoe deze structurele ongelijkheden tot uiting komen in gezondheidsresultaten.

 

De oorzaken van gezondheidsverschillen en wat we eraan kunnen doen

De oorzaken van gezondheidsverschillen zijn fundamenteel verbonden met sociale, politieke en economische factoren die de verdeling van macht, geld en middelen tussen verschillende bevolkingsgroepen en sociale klassen beïnvloeden. Een rapport van de World Health Organization koppelt ze aan de vijf onderstaande sleutelfactoren. De kwaliteit van de zorg is verantwoordelijk voor slechts 10% van de gezondheidsverschillen.

 • Kwaliteit van de gezondheidszorg
 • Financiële onzekerheid
 • Slechte kwaliteit huisvesting en buurtomgeving
 • Sociale uitsluiting
 • Gebrek aan fatsoenlijk werk en slechte arbeidsomstandigheden

Grafische illustratie van ongelijkheden in zelfperceptie van gezondheid. Armere mensen beoordelen hun gezondheid als slechter dan rijke mensen.

 

Ongelijkheid houdt ook verband met consumptiepatronen, vooral in sterk geïndustrialiseerde economieën zoals die in Europa. Ze zullen steeds meer in verband worden gebracht met de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.

 

gezondheidsverschillen is wijdverbreid en kostbaar, maar kan worden verminderd door zowel structurele als praktische maatregelen.

Het aanpakken van gezondheidsverschillen biedt een cruciale kans om niet alleen de gezondheidsresultaten voor individuen te verbeteren, maar ook om de betaalbaarheid en duurzaamheid van gezondheidsstelsels te waarborgen en samenlevingen te stabiliseren. De mate van gezondheidsverschillen is een goede indicator voor de vraag of economieën erin slagen welzijn te genereren. Daarom laten ze zien of de economie bijdraagt ​​aan wat alle burgers consequent aangeven dat ze het meest waarderen: hun gezondheid.

Bezoek het EuroHealthNet Health Inequalities Portal voor meer informatie over Europese, nationale en regionale maatregelen ter bestrijding van gezondheidsverschillen, en de status in de individuele lidstaten: www.gezondheidsongelijkheden.eu.

 

De strategie van EuroHealthNet
2021-2026

EuroHealthNet heeft een strategisch ontwikkelingsplan opgesteld voor de jaren 2021-2026, na twee jaar overleg met de leden. Het plan omvat:
 • Bouwen op fundamenten. Effectieve en succesvolle structuren, instrumenten en mechanismen ontwikkelen en verder ontwikkelen.
 • Kijken naar de toekomst. Voortbouwend op de verkenningen en het identificeren van vijf prioritaire gebieden voor EuroHealthNet-actie in de komende vijf jaar.
 • Verandering bereiken. De impact van COVID-19 onderzoeken en onderzoeken hoe je kunt transformeren in een wendbare en verantwoordelijke organisatie, naast het beste reageren op huidige crises en bijdragen aan oplossingen.

 

We streven naar verbetering van de gezondheid en het welzijn. Daarom zullen we monitoren, analyseren, voorstellen doen, capaciteit opbouwen, adviseren, leiden en handelen naar:
 • Gezondheidsgelijkheid en systematische toepassing van de rechtvaardigheidslens in gezondheids- en andere beleidslijnen en maatregelen in de sector; het ondersteunen van de 'economie van welzijn' en een benadering van de 'hele samenleving'.
 • Nieuwe manieren om de gezondheid te bevorderen en ziekten te voorkomen. Oplossingen aantrekkelijk en duurzaam maken en tegelijkertijd bijdragen aan de transformatie van gezondheids- en socialezekerheidsstelsels.
 • De sociale, economische, ecologische, culturele, commerciële, gedrags- en politieke determinanten van gezondheid, die ons in staat stellen wendbaar te zijn en in te spelen op de diverse bedreigingen voor gezondheidsgelijkheid.

 

We zullen vijf aandachtsgebieden hebben:

 • Billijkheid
 • NCD's
 • Klimaat
 • het voorkomen
 • Levensles

Geestelijke gezondheid, digitale gezondheidsvaardigheden en digitale uitsluiting zijn horizontale thema's.

Lees hier ons Strategisch Ontwikkelingsplan

Lees meer over EuroHealthNet lidmaatschap

 

Blijf op de hoogte van de gezondheidsontwikkelingen in Europa
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Meteen naar de inhoud