Projecten

We werken samen met andere volksgezondheids- en sociale actoren aan tal van Europese en internationale projecten en Joint Actions.

Door ons projectwerk maken we samenwerking mogelijk. We helpen bij het ontwerpen van beleid, het aansturen van de implementatie en het bevorderen van onderzoek op het gebied van gezondheidsongelijkheden en determinanten van gezondheid.

 

Over Ons >> Projecten

Huidige projecten en Joint Actions

Wij maken deel uit van of ondersteunen de volgende projecten en: Joint Actions.

Bekijk een overzicht van alle projecten waar wij bij betrokken zijn hier.

 

CHAIN – Centrum voor onderzoek naar wereldwijde gezondheidsongelijkheden -

CHAIN is een toonaangevend centrum en onderzoeksnetwerk voor de internationale studie van mondiale gezondheidsongelijkheden, gevestigd aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU). Het brengt de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van gezondheidsdeterminanten, het maatschappelijk middenveld en het VN-systeem samen om onderzoek naar gezondheidsverschillen te bevorderen en de afstand tussen onderzoek en andere gebieden te verkleinen.

CHAINHet doel is om meer inzicht te krijgen in gezondheidsverschillen en om onderzoek te doen naar effectief beleid en praktijken om de gezondheid van kwetsbare groepen te beschermen en gezondheidsverschillen te verkleinen. Door dit te doen, produceert het bewijs en hulpmiddelen voor beleidsmakers en volksgezondheidsinstellingen om effectief beleid en praktijken te creëren om de gezondheidsgelijkheid te vergroten.

In 2018, CHAIN kreeg steun van de Onderzoeksraad van Noorwegen in het kader van het BEDREHELSE-programma (2019 – 2024). UNICEF, het International Agency for Research on Cancer (IARC), het Norwegian Institute of Public Health (NIPH), EuroHealthNet en de Global Burden of Disease Study van de University of Washington zijn belangrijke partners in deze inspanning, samen met vooraanstaande onderzoekers op het gebied van wereldwijde gezondheid ongelijkheden. CHAIN heeft tot doel een nieuwe benadering te ontwikkelen voor een betere bepaling van de oorzaken van gezondheidsverschillen, hun impact op groepen zoals kinderen en hun families, en de identificatie van beste praktijken voor het verminderen van gezondheidsverschillen in verschillende regio's van de wereld.

Samen met UNICEF Noorwegen leidt EuroHealthNet het werk aan werkpakket 4; een brug slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Voor meer informatie over CHAIN, bezoek de website of abonneer je op de CHAIN nieuwsbrief (2x per jaar).

Vind alle CHAIN uitgangen hier.

Beste ReMap -

Best-ReMaP is een Europabrede Joint Action die probeert bij te dragen aan het creëren van een omgeving die zorgt voor gezond voedsel voor een gezonde toekomst door de kwaliteit van het voedsel dat aan de burgers van Europa wordt geleverd, te helpen verbeteren. Het wordt gefinancierd door het gezondheidsprogramma van de Europese Unie, wordt uitgevoerd door 36 partners in 24 EU-lidstaten en wordt uitgevoerd via de samenwerking van zeven pan-Europese teams.

Best-ReMaP faciliteert de uitwisseling en toetsing van good practices op het gebied van:

 1. Het monitoren en analyseren van hoe het voedsel dat mensen consumeren verandert op Europees en nationaal niveau,
 2. De voorschriften voor het op de markt brengen van voedsel en dranken voor kinderen,
 3. De inkoop van voedsel door overheidsinstanties voor onderwijsinstellingen, sociale zorginstellingen.

EuroHealthNet ondersteunt het Italiaanse National Institute of Health (ISS) in werkpakket 4, namelijk het WP dat tot doel heeft de resultaten van de kern-WP's van dit werk over te dragen en te integreren Joint Action in het EU-beleid, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de oproep van verschillende EU-instellingen en belanghebbenden om dringende en gecoördineerde acties op het gebied van voedsel- en voedingssystemen in de EU, met name met betrekking tot de regulering en inkoop van voedsel in onderwijs- en institutionele gebouwen, herformulering van voedsel en reclamebeleid en -praktijken . De hoofddoelstelling van WP4 betreft het bijeenroepen van beleidsdialogen op EU-niveau, ondersteund door de bevindingen van andere kernwerkgroepen om wijzigingen aan het bestaande voedselbeleid voor te stellen en om deelname aan beleidsdialoogevenementen aantrekkelijker te maken voor belanghebbenden in de EU 

Vind hier alle Best-ReMap-uitvoer.

Vind hier meer over Best-ReMap.

BeWell - Blauwdrukalliantie voor een toekomstige strategie voor gezondheidspersoneel op het gebied van digitale en groene vaardigheden -

Het Erasmus+ BeWell-project “Blueprint alliantie voor een toekomstig hEalt Workforce stratEgy op digitale en groene skiLLs” (2022-2025) heeft tot doel een beweging op te bouwen van belanghebbenden in de gezondheidszorg die de ontwikkeling, implementatie en opschaling ondersteunen van en bijdragen aan een strategie voor de bij- en omscholing van de Europese gezondheidswerkers. Dit houdt in dat de vaardigheden moeten worden aangepakt die nodig zijn om de digitale en groene transitie binnen het gezondheidsecosysteem te ondersteunen op lokaal, regionaal, nationaal en uiteindelijk op Europees niveau (via het Vaardighedenpact).

Door de bestaande mismatches in vaardigheden aan te pakken en competenties te versterken, zal het project het gezondheidspersoneel in staat stellen beter voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen en zich aan te passen aan de steeds veranderende maatschappelijke context. Hiertoe zal het BeWell-project uitgebreide curricula en trainingsprogramma's ontwikkelen die gericht zijn op alle professionals in de gezondheidswerkers, inclusief gezondheidsstudenten, gezondheidswerkers en professionals in opkomende beroepen.

EuroHealthNet zal de ontwikkeling van informatie over vaardigheden krachtig ondersteunen, wat onder meer de identificatie en analyse van bestaande bijscholings- en omscholingsinitiatieven in de hele EU omvat. Hierdoor zullen we bijdragen aan de blauwdrukstrategie voor vaardigheden door ons te concentreren op het opnemen van vaardigheden voor de volksgezondheid en door ervoor te zorgen dat de strategie wordt ondersteund door een lens op het gebied van gezondheid en sociale rechtvaardigheid. Dit zal ook onze focus zijn binnen de proefprogramma's voor onderwijs en training die zijn ontworpen om gezondheidswerkers bij te scholen en om te scholen.

Het project wordt geleid door de European Health Management Association.

Vind hier alle BeWell uitgangen.

Vind hier meer over BeWell.

BlauwAdapt -

Blue Adapt is een nieuw Horizon Europe-project onder leiding van het Basque Centre for Climate Change (BC3), dat in oktober 2022 van start gaat. Het zal de effecten van klimaatverandering op kustwateren onderzoeken en de bijbehorende risico's voor de menselijke gezondheid beoordelen en kwantificeren. Projectpartners zullen een uitgebreid One Health conceptueel raamwerk ontwikkelen dat zal aansluiten bij bestaande modellen van ecologische volksgezondheid, en rekening zal houden met gezondheidsgelijkheidsoverwegingen. Zeven casestudy's in heel Europa zullen verschillende aanpassingsopties onderzoeken en potentiële facilitators en belemmeringen voor acties identificeren om de gezondheidsrisico's van kustpathogenen voor de mens te verminderen. BlueAdapt gaat tools ontwikkelen voor beleidsmakers en burgers, zoals systemen voor vroegtijdige waarschuwing en apps voor veilig zwemmen.

Vind hier alle BlueAdapt-uitgangen.

Mentaliteit - Implementatie van MENTal Health Quality Practices -

Mentaliteit (“Implementatie MENTal Gezondheid QuALITEIT Praktijken”) is een door EU4Health gefinancierd project dat loopt van januari 2023 - februari 2025. Dit project zal de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van COVID-19 aanpakken, door gevestigde Europese veelbelovende praktijken te testen, om een ​​pad te creëren voor succesvolle en duurzame overdracht en aanpassing van praktijken in deelnemende landen. Dit proces zal ook leiden tot opschaling in het land en verdere toekomstige implementatie in andere EU-landen.   

EuroHealthNet is een belangrijke partner in het consortium voor het project, dat zich richt op de overdracht en implementatie van goede praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid en sociale inclusie. Het Mentality-project zal gevestigde Europese praktijken testen die gericht zijn op vijf bevolkingsgroepen in nood: (1) kinderen, (2) gezondheidswerkers en andere zorgverleners, (3) mensen met reeds bestaande psychische problemen, (4) mensen die behoefte hebben aan gemeenschapsdiensten en dienstverleners, evenals (5) migranten. Deze initiatieven zullen worden overgedragen aan vijf deelnemende EU-lidstaten. 

Vind hier alle Mentality-outputs. 

Invest4Health – Het mobiliseren van nieuwe financieringsmodellen voor preventieve gezondheidsecosystemen -

Het doel van Invest4Health ("Mobilising novel finance models for health promotion and disease prevent") is het stimuleren van nieuwe manieren om gezondheidspromotie en ziektepreventie te financieren, met behulp van een model genaamd 'smart capacitating investment' (SCI), waarbij de financiële voordelen voor de gezondheid en andere sectoren wegen zwaarder dan de initiële kosten en geven een duurzaam rendement op de investering.   

De specifieke doelstellingen zijn:  

 1. ​Naar Druw op beschikbaar bewijs om te versterken hoe slimme capaciterende investeringen worden ingekaderd en gecommuniceerd  
 2. ​Naar eenbeoordelen en verbeteren van de paraatheid van de organisatie voor het testen van SCI-modellen in regionale testbanken in Spanje, Duitsland, Zweden en het VK  
 3. Bedrijfsmodellen ontwikkelen en testen die compatibel zijn met SCI  
 4. Nieuwe financieringsmodellen ontwikkelen en testen om te bepalen welke van de bedrijfsmodellen overeenkomen met vooraf gedefinieerde onvoorziene omstandigheden voor het leveren van SCI  
 5. om te doenontwikkel en test een prototype van een samenwerkingsplatform voor het besturen van dwarslaesie op het gebied van gezondheidsbevordering en -preventie.  

EuroHealthNet zal leiden een werkpakket over 'Operational readiness and capacity building', die tot doel heeft bereikene (1) sterkere samenwerking tussen gezondheidsstelsels, volksgezondheidsentiteiten en andere belangrijke actoren; (2) ondersteuning van de integratie van lokaal geleide en financieel duurzame interventies, en (3) besluitvormers en beleidsmakers ondersteunen om verandering teweeg te brengen in de financiering van gezondheidsbevordering. Andere kerntaken zijn het ondersteunen van de ontwikkeling van een conceptueel raamwerk voor slimme capaciterende investeringen. Over het algemeen,ork bouwt voort op het bestaande eGids voor de financiering van gezondheidsbevordering, evenals best practices geïdentificeerd in de gids en via andere projecten (bijv. JA CHRODIS VERDER).  

Vind hier alle resultaten van Invest4Health.

BEST-COST - Op ziektelast gebaseerde methoden voor het schatten van de sociaaleconomische kosten van omgevingsstressoren -

BEST-COST is een onderzoeksproject gericht op het verbeteren van methodologieën voor het begrijpen van de sociaal-economische kosten van milieustressoren, met een focus op lucht- en geluidsvervuiling. Het wordt uitgevoerd door een consortium van 17 partners uit Europa en de VS om expertise te verzamelen over de beoordeling van de milieubelasting van ziekten (BZV).

De resultaten van BEST-COST omvatten:

 • Een verbeterd BZV-raamwerk voor het inschatten van de gezondheidseffecten van omgevingsstressoren;
 • een verbeterde methodologie voor de monetarisering van BZV-schattingen van milieustressoren;
 • een coherent methodologisch kader om sociale ongelijkheden in de sociaal-economische kosten van milieustressoren te beoordelen.

Deze resultaten zullen helpen om sociaal-economische beoordelingen van milieustressoren in heel Europa te harmoniseren en leiden tot verbeterde economische en gezondheidsmodellen in beleid op Europees, nationaal en lokaal niveau.

BEST-COST wordt gefinancierd door het European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). EuroHealthNet zal leiding geven aan werkpakket 9 over communicatie-, verspreidings- en exploitatieactiviteiten.

Voor meer informatie, abonneren om BEST-COST-updates te ontvangen en verder te gaan Twitter en LinkedIn.

Vind hier alle BEST-COST uitgangen.

Resoneren – Het opbouwen van individuele en gemeenschapsveerkracht door middel van op de natuur gebaseerde therapieën -

Resonate is een vierjarig onderzoeks- en innovatieproject dat wordt gefinancierd door Horizon Europe en onderzoekt de gezondheids-, milieu-, economische en sociale effecten van zogenaamde 'groene zorg', 'op de natuur gebaseerd sociaal voorschrijven' of 'Nature-based Therapy (NbT)' interventies. Het project omvat een overzicht van interventies wereldwijd, negen NbT-casestudy's en drie sociale-innovatieacties die op de natuur gebaseerde veerkrachthubs zullen ontwikkelen om de beste praktijken voor het opschalen en uitschalen van succesvolle interventies te demonstreren. Het doel is om praktische richtlijnen en hulpmiddelen te bieden voor de implementatie van NbT en zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de toekomstige ontwikkeling en het gebruik van NbT's in de gezondheidszorg en sociale zorg in heel Europa. Resonate wordt gecoördineerd door de Universiteit van Wenen. 

EuroHealthNet leidt een werkpakket dat de gezondheidseffecten van de casestudy's van het project analyseert en meer duidelijkheid ontwikkelt over de zorgen, uitdagingen, belemmeringen, behoeften en kansen van op de natuur gebaseerde therapie om gezondheid en welzijn te verbeteren, om begeleiding te kunnen bieden aan gezondheidswerkers en om de acceptatie van op de natuur gebaseerde therapieën te vergroten. 

Vind hier alle Resonate-uitgangen.

FEEST +

FEAST heeft tot doel de rechtvaardige overgang van Europa naar een 'Win-Win-Win-Win'-voedselsysteem te katalyseren dat grote voordelen oplevert voor mensen, de planeet en de publieke en private sector.

Met HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-15 willen we Europese voedselsystemen ondersteunen om af te stappen van de huidige 'Lose-Lose-Lose-Win'-voedselsystemen die alleen grote voedselbedrijven zien 'winnen' ten koste van enorme negatieve gevolgen voor het milieu, de gezondheid en de publieke sector. FEAST heeft tot doel de stand van de techniek te bevorderen door gebruik te maken van de huidige beste praktijken en door samen met belanghebbenden in het voedselsysteem, met inbegrip van diverse kwetsbare groepen, nieuwe oplossingen in heel Europa te ontwikkelen, om vast te stellen hoe zij kunnen worden ondersteund en in staat gesteld om de rechtvaardige overgang naar gezonder en duurzamer voedingsgedrag – op alle niveaus (micro, meso en macro) en in alle sectoren (producenten, distributeurs, retailers en consumenten) van het voedselsysteem.

EuroHealthNet leidt het FEAST-beleidswerkpakket (WP7), waarbij het doel is om samen beleidsaanbevelingen te ontwerpen met behulp van een beleidsdialoogmethodologie die wordt ondersteund door wetenschappelijk bewijs om de betrokkenheid van belanghebbenden en de overgang naar gezonde en duurzame voeding te vergemakkelijken. De beleidsaanbevelingen (opgenomen in een beleidsroutekaart, syntheseverslag en beleidsnota's) zullen zich richten op het overwinnen van beleidsbeperkingen voor innovatie en op kansen op verschillende beleidsniveaus, waarbij verschillende actoren in het voedselsysteem betrokken zijn, om een ​​eerlijkere/gelijkere transitie naar gezondheid en duurzame voeding.

Vind hier alle FEAST-uitgangen.

Vind hier meer over FEAST.

Label2Inschakelen +

Label2Enable (mei 2022 – 2024) heeft tot doel de ontwikkeling en implementatie van het EU-kwaliteitslabel voor gezondheidsapps te ondersteunen. Het project bouwt voort op het werk aan het ISO 82304-2-label (geïnspireerd door het EU-energielabel en het Nutri-Score-voedingslabel op de voorkant), dat vereisten definieert voor gezondheids- en welzijnsapps van goede kwaliteit die door gezondheidsinstellingen kunnen worden gebruikt. professionals en patiënt/burger. 

Het project heeft tot doel beter te informeren over:  

 • patiënten, burgers en verzorgers die gezondheidsapps willen gebruiken 
 • beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die apps willen aanbevelen of voorschrijven 
 • regionale en nationale zorgstelsels die apps willen vergoeden 
 • regelgevende instanties die het gebruik en de vergoeding van apps willen goedkeuren

Het project zal het vertrouwen in gezondheidsapps bevorderen en helpen bij het identificeren van betrouwbare applicaties die adequaat worden beoordeeld aan de hand van vooraf bepaalde normen door onafhankelijke entiteiten. Het label moet opvallen in gezondheidsapps die aan de wet voldoen, de vertrouwelijkheid van arts en patiënt beschermen en voldoen aan de vereisten voor gegevensbeveiliging.  

Label2Enable wil ook een gelijk gebruik van gezondheidsapps ondersteunen. Het gebruik van gezondheidsapps is inderdaad nog niet inclusief. De grootste gebruikers van dergelijke apps zijn voornamelijk te vinden onder jongere, hoger opgeleide en meer eHealth-geletterde bevolkingsgroepen, waardoor anderen onvoldoende worden bediend en zich niet bewust zijn van de voordelen die ze bieden. Label2Enable zal zich bezighouden met sociaal beleid en stakeholderbetrokkenheid om alle patiënten, burgers en zorgverleners in staat te stellen apps te (overwegen) te gebruiken, dankzij het label, ondersteunende communicatie en vertrouwde aanbevelingen. 

Het project zal ook de acceptatie van het label bevorderen door zorgstelsels en autoriteiten, evenals app-stores, app-bibliotheken en andere bronnen die apps (proberen) op te slaan, met als doel een internationale erkenning te krijgen. Als gevolg hiervan zouden succesvolle apps die al in het ene land zijn beoordeeld, beschikbaar komen voor andere landen, waardoor de gezondheidssector in de EU wordt verbeterd en de weg wordt vrijgemaakt voor een duurzaam, rechtvaardig en veerkrachtig gezondheidsecosysteem. 

Vind hier alle Label2Enable-uitgangen.

Vind hier meer over Label2Enable.

RIVER-EU – Vermindering van ongelijkheden in vaccingebruik in de Europese regio - Betrokkenheid van achtergestelde gemeenschappen +

RIVER-EU, gefinancierd door het Horizon 2020-onderzoeksprogramma, is een 5-jarig (2021-2026) project gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). RIVER-EU verzamelt bewijs over de determinanten van hoge en lage vaccinatiegraad in het gezondheidssysteem in acht specifieke contexten, die zullen worden gebruikt om interventies te identificeren en/of te ontwikkelen om de barrières voor de opname van vaccins in achtergestelde gemeenschappen te verminderen en het vertrouwen in het gezondheidssysteem te vergroten.

Vind hier alle RIVER-EU uitgangen.

Vind hier meer over RIVER-EU.

PSLifestyle +

Het PSLeefstijlproject aims om sluit de actie kloof tussen klimaatbewustzijn en individuele actie, en om burgerparticipatie vergroten in duurzaamheidsonderwerpen. Het doet dit door burgers betrekken via een digitale applicatie om hun omgevings- en consumptiegegevens te verzamelen, te monitoren en te analyseren, en om oplossingen voor het dagelijks leven voor klimaatverandering samen te onderzoeken, mede te ontwikkelen en in gebruik te nemen.

De belangrijkste rol van EuroHealthNet is om zich te concentreren op het ontwikkelen van een inclusieve strategie voor het werven en betrekken van deelnemers voor de PSL-proeftuinen, die plaatsvinden in 2022-2023. De wervings- en betrokkenheidsstrategie ondersteunt de acht partnerlanden om een ​​diverse groep deelnemers samen te brengen in hun proeftuinen, ervoor te zorgen dat een verscheidenheid aan perspectieven wordt vertegenwoordigd in de discussieresultaten, en dient om samen de online tool PSL te creëren.

Later in het project zal EuroHealthNet een PSLifestyle Learnings Cookbook ontwikkelen, waarin relevante resultaten van alle projectactiviteiten worden verzameld om de bevindingen te benutten en de toekomstige implementatie van PSLifestyle op nieuwe locaties te ondersteunen. EuroHealthNet speelt ook een actieve rol in de communicatie en verspreiding van het project, door een video en vier beleidsnota's te ontwikkelen om te pleiten voor duurzame verandering op lokaal, nationaal en Europees niveau.

IJsharten Europa +

Het belangrijkste doel van Icehearts Europe is om geestelijke gezondheid te integreren in de basis van sportprogramma's, met als doel het welzijn van kwetsbare kinderen ten goede te komen. Door op Europees niveau op te schalen, wil Icehearts dit doen door gebruik te maken van het Finse Icehearts-model, dat teamsporten gebruikt als instrument om kinderen te betrekken bij sociaal werk. De opschaling op Europees niveau zal worden gerealiseerd door een groep van vijf grassroot sportpartners samen te brengen, uit vijf pilot-implementatielanden (early adopters) en een groep expertise- en geassocieerde partners (next adopters).   

De resultaten worden zowel binnen de eerste 18 maanden van het project als op de lange termijn verwacht. De impact op korte termijn zal worden bereikt door de early adopters die het verfijnde Icehearts-model implementeren, terwijl de implementatie in andere landen door de next adopters de impact op lange termijn zal garanderen. Ten slotte verwacht Icehearts Europe, door een bredere groep belanghebbenden uit de sport-, gezondheids- en onderwijssector te betrekken, bij te dragen aan beleidsveranderingen op nationaal niveau.  

Het doel van EuroHealthNet is om een ​​bredere groep belanghebbenden uit de sport-, gezondheids- en onderwijssector te betrekken om een ​​substantiëlere implementatie mogelijk te maken, evenals effectieve belangenbehartiging en beleidsveranderingen in de nationale omgeving, naarmate de ervaring en het bewijsmateriaal van de pilotlanden begint binnen te stromen. EuroHealthNet zal voornamelijk bijdragen aan Work Package (WP3) gericht op het verzamelen en beoordelen van informatie over de realiteit van kansen en belemmeringen in elk pilootland om het Icehearts-model te implementeren. Het uiteindelijke doel is om het ontwikkelde Icehearts-model in 5 Europese landen te implementeren. 

Vind hier alle uitvoer van Icehearts Europe.

Scholen4Gezondheid +

Schools4Health (2023-2026) is een door EU4Health gefinancierd project dat tot doel heeft een gezondheidsbevorderende schoolbenadering (HPS) en andere schoolbrede benaderingen van gezondheid te introduceren, te versterken en te ondersteunen. Het zal investeren in goede praktijken op het gebied van gezonde voeding, lichaamsbeweging en geestelijke gezondheid om gezondheidsgeletterdheid en rechtvaardigheid te verbeteren, en in grote lijnen bijdragen aan de gemeenschappelijke beginselen van deze gezondheidsbevorderende benaderingen. Het zal ongeveer 16 scholen in de hele EU betrekken bij een proces van selectie, overdracht, implementatie en evaluatie van goede praktijken, met speciale aandacht voor schoolomgevingen in achtergestelde gebieden.

Schools4Health zal laten zien hoe HPS-benaderingen niet alleen kinderen en adolescenten op weg helpen naar een gezondere levensstijl, maar ook de onderwijsresultaten en gelijkheid verbeteren, en helpen bij het aanpakken van onderling gerelateerde maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering. Het zal daarom ook in gesprek gaan met beleidsmakers en praktijkmensen, hun aandacht vestigen op en uiteenzetten wat zij kunnen doen om de gezondheid op school te bevorderen. Er zal een online bewustmakings- en informatiecampagne worden gelanceerd om deze inspanningen te ondersteunen, samen met de oprichting van een Schools4Health-hub, waarbij de gecreëerde en verzamelde middelen voor dit initiatief worden gecentraliseerd.

Onder leiding van EuroHealthNet bestaat het consortium uit 13 partners uit 10 landen (België, Denemarken, Nederland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Letland, Roemenië, Slovenië en Spanje). Partnerorganisaties en hun respectieve netwerken vertegenwoordigen een enorme expertise op het gebied van schoolgezondheid en gezondheidsbevordering, met ervaring in het werken met lokale/regionale/nationale autoriteiten en schoolomgevingen om gezonde schoolomgevingen te bevorderen.

Vind hier alle resultaten van Schools4Health.

Dialogisch-werk +

Dialogical-Work (2022-2024) is een Erasmus+-project dat tot doel heeft geïntegreerde benaderingen van bestuursmodellen binnen openbare instellingen te bevorderen. Het project, dat meer dan 40 mensen uit de hele EU samenbrengt en wordt gecoördineerd door de regio Emilia Romagna in Italië, beantwoordt aan de uitdagingen van het afstemmen van de competenties van gezondheids-, sociale en onderwijsprofessionals op de veranderende complexe behoeften in veranderende samenlevingen. Het zal professionals en andere actoren de vaardigheden bieden die nodig zijn om in een intersectorale omgeving te werken, waardoor ze meerdere maatschappelijke uitdagingen op een gecoördineerde manier het hoofd kunnen bieden.

Tijdens het project zijn zes trainingsmodules gepland. Twee oriëntatiemodules om de opzet van Training Labs voor te bereiden die de vroege implementatie van dialogische benaderingen binnen en tussen organisaties zullen ondersteunen om organisatorische veranderingen te bevorderen die in de loop van de tijd duurzaam zijn. Vier opleidingsmodules voorzien in het opleiden van docenten om multi-professionele teams te creëren die hun werkpraktijken kunnen aanpassen aan een veranderende en geïntegreerde omgeving.

EuroHealthNet heeft een adviserende rol en is betrokken bij de evaluatie van het project.

Vind hier alle uitvoer van Dialogical-Work.

Lees meer over onze projecten en Joint Actions

Vorige projecten en Joint Actions

 

 

IMMUNION – Verbetering van de immunisatie in de Europese Unie +
JAHEE- Joint Action Health Equity Europa +
INHERIT - Intersectoraal gezondheids- en milieuonderzoek voor innovatie +
Med-dialoog voor rechten en gelijkheid +
Health4LGBTI - Vermindering van gezondheidsongelijkheden die LHBTI's ervaren +
Kwetsbaar - Verbetering van de gezondheid van mensen in geïsoleerde en kwetsbare situaties +
RARHA - Vermindering van aan alcohol gerelateerde schade +
AFE-INNOVNET - Op weg naar een leeftijdsvriendelijk Europa +
DRIVERS - het aanpakken van gezondheidsgelijkheid in de ontwikkeling van jonge kinderen, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, en inkomen en sociale bescherming +
CHRODIS - Europees Joint Action over chronische ziekten en bevordering van gezondheidsveroudering tijdens de levenscyclus +
CHRODIS PLUS - Vermindering van de last van chronische ziekten door implementatie van bewezen beleid en praktijken +
ESIF-fondsen voor gezondheid +
IROHLA - Ontwikkel op bewijs gebaseerde richtlijnen om de gezondheidsgelijkheid in de vergrijzende bevolking te verbeteren +
KWALITEITSACTIE -De effectiviteit van hiv-preventie in Europa vergroten +
GELIJKE ACTIE - Vermindering van gezondheidsverschillen door te helpen het beleid te verbeteren en de bijdrage van belanghebbenden te benutten +
BRUGGEN OVERSCHRIJVEN - Bevorderen van de implementatie van gezondheid in alle beleidsvormen (HiAP)-benaderingen in EU-lidstaten +
Blijf op de hoogte van de gezondheidsontwikkelingen in Europa
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Meteen naar de inhoud