Tijdens dit evenement legde Caroline Costongs, directeur van EuroHealthNet uit wat er kan worden gedaan om de nationale gezondheidsautoriteiten in staat te stellen meer en beter te investeren in preventie en gezondheidsbevordering.

Het nieuwe EU4Health-programma kan veel doen om gezondheidsbevordering en ziektepreventie op duurzame manieren op te schalen.

Mevrouw Costongs richtte zich op drie gebieden:

 1. Overheden en lidstaten helpen om de overgang te maken van niet-duurzame zorgstelsels naar meer gezondheidsbevorderende gezondheidssystemen door gebruik van nieuwe modellen
 2. Doorgaan met de waardevolle uitwisseling van veelbelovende praktijken in kritieke gebieden voor gezondheid en gezondheidsongelijkheden.
 3. Versterken van de van gezondheidsstelsels om mee samen te werken andere sectoren en belanghebbenden

1. Help de lidstaten om te onderzoeken hoe ze van gezondheid kunnen veranderen verzorging systemen voor de gezondheid Het bevorderen van systeem door middel van nieuwe modellen die meer nadruk leggen op:

 • Eerstelijnszorg/gemeenschapszorg, waar volksgezondheid, gezondheidsbevordering en ziektepreventie zijn geïntegreerd. In Slovenië hebben ze een netwerk van 60 gezondheidsbevorderende kantoren, die one-stop-shops zijn voor persoonlijke ondersteuning.
 • Digitale innovaties, die huisartsen helpen om meer holistische en gepersonaliseerde preventieplannen met patiënten te ontwikkelen en deze te koppelen aan andere diensten.

Dit kan ook inhouden: voorschrijven van niet-medische behandelingen, zoals beweging of voeding, programma's om eenzaamheid tegen te gaan, werkgelegenheidsondersteuning, het ontwikkelen van vaardigheden etc. Portugal werkt bijvoorbeeld aan sociaal voorschrijven.

 • Modellen die onze manier van veranderen veranderen gezondheidsstelsels financieren – instrumenten ontwerpen om preventie te financieren en de besparingen op (zorg)kosten berekenen. Financiering voor 'gezondheid', in plaats van 'ziekte'. In Nederland betalen zorgverzekeraars individuen voor deelname aan evidence-based lifestyle-interventies (GLI) waarbij rekening wordt gehouden met de sociaaleconomische context.

2. Het EU4Health-programma moet de waardevolle uitwisseling van veelbelovende praktijken op cruciale gebieden voor gezondheid en gezondheidsongelijkheid voortzetten. het moet de overdracht van elementen van deze benaderingen naar andere delen van Europa ondersteunen om discussie en systeemverandering op gang te brengen.

 • Op het gebied van kindergezondheid. Gezondheidsproblemen stapelen zich op in de loop van de levensloop, en actie in de vroege jaren levert een groot rendement op investeringen op. Dit betekent uitwisselingen over hoogwaardige programma's voor jonge kinderen en opvoedingscursussen, over gratis, voedzame schoolmaaltijden en over programma's voor lichamelijke activiteit en geestelijk welzijn op scholen. Het EU4Health-programma moet zijn werk afstemmen op de EU-kindergarantie die vandaag van start gaat.
 • Op het gebied van gezondheidsvaardigheden en digitale gezondheidsvaardigheden; ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen toegang hebben tot digitale hulpmiddelen en deze kunnen gebruiken om hun ervaringen en stem beter te laten horen.
 • Op het gebied van geestelijke gezondheid Het is ook van cruciaal belang om te zorgen voor meer transnationale uitwisseling en leren.

3. Versterken van het vermogen van gezondheidsstelsels om met andere actoren op alle niveaus in contact te komen (HiAPP), aanpakken van manieren waarop onze samenlevingen structuren zijn en omgaan met sterke marktkrachten die van invloed zijn op onze gezondheid.

 • Het is van vitaal belang om aan te sluiten bij strategieën die strijd tegen de klimaatcrisis. We moeten verbeteren luchtkwaliteit, toegang tot groene ruimtes, investeer in betaalbare kwaliteit en gezonde huisvesting, fietsen, wandelen, openbaar vervoer, adresvoedselwoestijnen. Dit alles heeft een enorme impact op gezondheid en ziekte.
 • Gezondheidsautoriteiten kunnen kennis uitwisselen over hoe u: gebruik gemeenten als vernieuwers. Gezondheid als drijvende kracht voor verandering op lokaal niveau, met een specifieke focus op achterstandswijken. In Finland hebben ze lokale welzijnsstrategieën die zijn ingebed in nationale en regionale plannen.
 • Het EU4Health-programma moet gezondheidsautoriteiten een beter inzicht geven in de hefbomen die de Europese Commissie heeft om de commerciële determinanten van gezondheid, en samenwerking aanmoedigen: dit omvat marktregulering, maatregelen rond alcohol, tabak, voedsel en voedseletikettering, maar ook het proces van het Europees semester om gezondheidshervormingen te sturen naar gezondheidsbevorderende gezondheidsstelsels, en dit te koppelen aan de Europese pijler van sociale rechten om de sociale determinanten van gezondheid.

We hebben veel meer middelen nodig om het talent te promoten en te cultiveren dat nodig is om effectief beleid, programma's en initiatieven te ontwerpen, implementeren en evalueren, en om de capaciteiten van gezondheidswerkers op deze gebieden te versterken.

EuroHealthNet, aangezien het partnerschap van volksgezondheidsautoriteiten dergelijke maatregelen graag ondersteunt om over te stappen op meer gezondheidsbevorderende systemen, goede praktijken uit te wisselen en de capaciteiten te versterken om samen te werken met andere sectoren.

Extra punten

 • Er zijn aanwijzingen dat meer gezondheidsuitgaven leiden niet automatisch tot betere gezondheidsresultaten. Alleen als we ons richten op ongelijkheden op het gebied van gezondheid en ongelijke toegang tot gezondheidsdiensten, zullen we een significante impact op de gezondheid kunnen hebben. En ook alleen als we deze paradigmaverandering bereiken: een die zich verwijdert van genezen en verzorgen systemen en meer nadruk te leggen op het bevorderen van gezondheid, preventie en dat 'genezen en dealen'' met ziekte.
 • EC en MS moeten investeren in de inzameling van beter vergelijkbare gegevens over gezondheidsongelijkheden evenals op NCD's (diabetes, geestelijke gezondheid enz.) op nationaal, regionaal en lokaal niveau, en de kosten ervan voor de samenleving, om het probleem te begrijpen en bewijs te kunnen verzamelen over de doeltreffendheid van de genomen maatregelen.
 • Onze ervaring is dat EU-fondsen uitermate nuttig zijn voor leren in het buitenland en het verminderen van ongelijkheid in capaciteit tussen landen en regio's. Dit kan het leren zijn van nuttige structuren (bijv. eenheden voor ongelijkheid in de gezondheidszorg op kabinetsniveau of binnen ministeries van Volksgezondheid) en instrumenten (HIA, HEA, strategieën zoals gezamenlijke budgettering, communicatiehulpmiddelen, bewijs).
 • Het EU4Health-programma moet uitwisselingen over 'systemen en processen' en ga weg van alleen maar te kijken naar 'resultaten en effecten'. Het aanpakken van gezondheidsverschillen en chronische ziekten kan niet worden opgelost met gemakkelijke en snelle oplossingen, en de effecten zijn erg moeilijk in te schatten, vooral in korte tijdsbestekken.
 • Sommige van de mechanismen in het verleden werkten niet, omdat ze te top-down. Bijvoorbeeld, De huidige Joint Action financieringsmechanisme staat alleen deelname van ministeries van Volksgezondheid en gedelegeerde instanties toe. Andere belanghebbenden, deskundigen of het maatschappelijk middenveld, die waarde zouden kunnen opleveren, kunnen niet deelnemen. De nieuwe financieringsmechanismen moeten ondersteunen bewegingen voor verandering, burgers betrekken, oplossingen co-produceren en het werken in verschillende landen ook op subnationaal niveau vergemakkelijken.