Op 18 juni stuurde EuroHealthNet de volgende open brief aan de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken en de bijlagen van Volksgezondheid en Sociaal.

Betreft: Zet sterke investeringen in de volksgezondheid centraal in een socialer Europees semester en de volgende EU-begroting.

Geachte ministers van Volksgezondheid en Sociaal Beleid,

Beste bijlagen voor gezondheids- en sociaal beleid,

Vooruitlopend op de EPSCO-raad van 21-22 juni, schrijf ik u namens EuroHealthNet, een Europees partnerschap van non-profitorganisaties die werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Terwijl de EPSCO-raad bijeenkomt om het Europees semester 2018 te bespreken, maakt EuroHealthNet van deze gelegenheid gebruik om de aanknopingspunten te benadrukken die het semesterproces biedt voor het verschuiven van investeringen van gezondheidszorg naar financiering voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gezondheidsgelijkheid1.

De ongelijkheid in onze samenlevingen is toegenomen. Het economisch herstel heeft nog niet alle leden van de samenleving in gelijke mate bereikt en de kansenongelijkheid blijft bestaan. Aangemoedigd door de tot dusver geboekte vooruitgang bij de toepassing van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten en het bijbehorende sociale scorebord, steunen wij de potentiële bijdrage van het semester aan het toezicht op sociaal, gezondheids- en welzijnsbeleid. De overgang naar een socialer Europees semester is goed voor de gezondheid en voor het terugdringen van gezondheidsverschillen. We moeten echter ook zien dat het wordt gevolgd door ambitieuze investeringstoezeggingen.

EuroHealthNet herhaalt zijn langdurige zorg dat prioritering en directe financiering voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gezondheidsgelijkheid onvoldoende blijven om een ​​duurzame impact te hebben. Uit de eigen analyse van de Europese Commissie van het proces van het Europees Semester blijkt dat gezondheidsgerelateerde landspecifieke aanbevelingen (CSR's) de minste aandacht krijgen en het laagste niveau van nationale implementatie van alle andere gebieden. Bovendien verwaarlozen de gezondheidsgerelateerde CSR's de verwijzing naar het versterken van primaire, gemeenschapsgerichte zorg en preventieve benaderingen, evenals geïntegreerde en intersectorale samenwerking. Er lijkt weinig gelegenheid te zijn voor relevante belanghebbenden op nationaal en lokaal niveau om hun inzichten en goede praktijken te betrekken en bij te dragen - dit is van fundamenteel belang voor nationaal eigenaarschap en een hoog uitvoeringspercentage.

Technische en politieke richtsnoeren op EU-niveau met betrekking tot de gebieden die dringend moeten worden hervormd, moeten in overeenstemming zijn met de begrotingsplannen van de EU, met name de huidige wetgevingsvoorstellen over verschillende fondsen en programma's in het kader van het meerjarig financieel kader 2021-27. Daarom zal het belangrijk zijn om de boodschappen van gezondheidsbevordering en gezondheidsgelijkheid onder de aandacht te brengen van de EU-Raad die op zijn vergadering van 28-29 juni 2018 een politiek debat zal houden over de volgende langetermijnbegroting van de EU. Het is van cruciaal belang dat de ministers van Volksgezondheid en Sociaal Beleid zich in deze discussies mengen, aangezien de kwestie te belangrijk is om aan louter economische en financiële overwegingen over te laten.

We vertrouwen erop dat u al het mogelijke zult doen om gezondheidsgelijkheid en gezondheidsbevordering hoog op de politieke agenda van het Europees semester en de volgende EU-begroting te plaatsen. Investeren in wat mensen gezond houdt en in de plaatsen en gemeenschappen waarin ze leven, leren en werken, zou een van de maatregelen moeten zijn om de budgettaire houdbaarheid en draagkracht van de gezondheidsstelsels te ondersteunen. Bovendien draagt ​​gezondheidsbevordering bij tot het menselijk kapitaal op alle leeftijden, waardoor de schoolprestaties van kinderen en de productiviteit van mensen in de werkende leeftijd op de arbeidsmarkt worden verbeterd. Door te investeren in de gezondheid van ouderen kunnen zij langer aan het werk blijven of anderszins een bijdrage leveren aan de samenleving.

Om dit mogelijk te maken, kunt u rekenen op onze voortdurende steun en samenwerking.

Met de meeste hoogachting,

Caroline Costongs

Director

EuroHealthNet

 


1 EuroHealthNet (2018). EuroHealthNet roept op tot nieuwe en verbeterde benaderingen van financiering voor gezondheidsbevordering en gezondheidsgelijkheid. Statement.